Privacyverklaring

​Deze pagina is gegenereerd op 1 januari 2024

 De Haagse KLEUR & STIJL Studio , gevestigd aan de Offenberglaan 1-26, 2594 DB te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 Offenberglaan 1-26, 2594 BM Den Haag, 06-38783204

Bianca Boers is de eigenaar van de Haagse KLEUR & STIJL Studio en is te bereiken via info@haagsekleurenstijlstudio.nl.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Haagse KLEUR & STIJL Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gewone persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Haagse KLEUR & STIJL Studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


​Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Haagse KLEUR & STIJL Studio maakt gebruik van een intakeformulier waarin gegevens naast persoonsgegevens, ook gegevens zijn opgenomen om een goede kleur-, figuur- en stijlanalyse te kunnen maken en je gerichter te kunnen adviseren en helpen. Ten behoeve van een effectief en efficiënt coaching traject maakt de Haagse KLEUR & STIJL Studio rapportages van de analyses en een reflectieverslag, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen. > grondslag: toestemming


 Geautomatiseerde besluitvorming

De Haagse KLEUR & STIJL Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit. 


Hoe lang de Haagse KLEUR & STIJL Studio persoonsgegevens bewaart

​De Haagse KLEUR & STIJL Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van het laatstgenoten consult. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

​De Haagse KLEUR & STIJL Studio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


De Haagse KLEUR & STIJL Studio maakt geen gebruik van cookies


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@haagsekleurenstijlstudio.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe persoonsgegevens beveiligt worden

Haagse KLEUR & STIJL Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@haagsekleurenstijlstudio.nl